ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อความยินยอมการให้ข้อมูล หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่โทร +66096-656-1841

 

Previous
Next


ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้อ่าน และกรอกข้อมูลของข้าพเจ้าในส่วนที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้โดยเรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เคทีซีพี่เบิ้ม
เงินติดล้อ
เงินไชโย